PRIVACY POLICY

De (inhoud van de) website SpencerWilliam.com en Squrro.com ("Website") wordt u aangeboden door Spencer William B.V. en haar dochterondernemingen, daarbij inbegrepen elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (“Spencer William”, “wij”, “ons”), gevestigd te Amsterdam, Nederland.Om gebruik te mogen maken van de Website, dient u eerst akkoord te gaan met de volgende op u van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Als u niet akkoord wenst te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Website.1. Disclaimer 2. Privacy 3. Cookies 4. Intellectueel eigendomsrecht 5. Aanvullende gebruiksvoorwaarden 6. Wijziging gebruiksvoorwaarden 7. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Disclaimer

Spencer William besteedt haar uiterste zorg aan de Website. Onjuistheden en/of onvolledigheden op de Website en/of dat de Website anderszins niet aan uw eisen voldoet, is echter niet altijd te vermijden. Onjuistheden en/of onvolledigheden op de Website en/of dat de Website anderszins niet aan uw eisen voldoet, zijn onder andere:onderbrekingen en/of het wegvallen van het internet, het netwerk en/of “hosting services” dan wel technische storingen van soortgelijke aard; het door ons, ongeacht het moment en/of het motief, zonder u voorafgaand in kennis te stellen en/of uw toestemming te vragen, stilleggen van, updaten van, wijzigen van en/of stoppen met (enig deel van) de Website dan wel uw toegang tot (enig deel van) de Website te beperken, te weigeren en/of te beëindigen; het bevatten van virussen en/of andere schadelijke elementen; (de inhoud van) websites, bronnen, tools en/of applicaties van derden die door middel van (hyper)links met de Website zijn verbonden; het veroorzaken van problemen middels het door gebruikers van de Website verspreiden van informatie en/of berichten via internet. Spencer William staat niet garant voor onjuistheden en/of onvolledigheden op de Website en/of dat de Website anderszins niet aan uw eisen voldoet. Spencer William wordt door u, als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op de Website en/of dat de Website anderszins niet aan uw eisen voldoet, schadeloos gesteld van en gevrijwaard tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven. Het betreden en/of het gebruiken van de Website is aldus voor uw “eigen rekening en risico”.

2. Privacy

Spencer William respecteert de privacy van gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving stelt. Spencer William houdt onder andere rekening met de privacywetgeving bij de inrichting van haar processen, tevens is iedere interne- en externe medewerker bekend met en zich bewust van de privacywetgeving en hebben zij allen een geheimhoudingsplicht, ook dragen wij zorg voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen, dit alles om uw privacy te waarborgen. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn kan wettelijk zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Uw gegevens worden door ons hoofdzakelijk verwerkt ten behoeve van:Het aangaan van verbintenissen en het uitvoeren van diensten;Het beheren van daaruit voortvloeiende relaties;Het verrichten van activiteiten gericht op de verhoging van de kwaliteit van de Website en de dienstverlening, de vergroting van het klantenbestand en het stimuleren van de verkoop van producten en diensten;Het beschermen van de rechten en eigendommen van gebruikers en van onszelf, onder andere ten behoeve van het kunnen voldoen aan gerechtelijke procedures. Het is mogelijk dat door ons persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan derde partijen, onder andere voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Dat houdt tevens in dat er overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden aan landen waarvan de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens niet gelijkwaardig is aan de bescherming die u in Nederland geniet. Mocht deze mogelijkheid zich voordoen, dan zullen wij ten aanzien daarvan telkens gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, de betreffende overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze waarbij sprake is van gepaste waarborging van uw privacy. Uw rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens:U heeft recht op inzage in de door ons vastgelegde gegevens;U heeft recht op het indienen van een verzoek tot correctie van uw gegevens, zoals het wijzigen of verwijderen van uw gegevens;U heeft recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van het gebruik van uw gegevens. Ten behoeve van het uitoefenen van uw recht op inzage, uw recht op correctie en uw recht om bezwaar te maken, dient u daartoe een schriftelijk verzoek, inclusief een kopie van uw legitimatie, bij ons in te dienen. Binnen vier weken ontvangt u van ons een schriftelijke reactie. Indien blijkt dat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Tevens kunt u contact met ons opnemen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, of wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens.

3. Cookies

Spencer William hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de Website. Om deze reden maken wij gebruik van cookies en/of soortgelijke technologieën (“Cookies”). Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, mobiele apparaat en/of ander apparaat wordt opgeslagen. Meer informatie over Cookies kunt u onder andere vinden op http://www.aboutcookies.org/. Wij maken met betrekking tot Cookies gebruik van meerdere applicaties, dit betreft onder andere Google Analytics, Facebook Social Plug-ins, Twitter Button en Google Dynamic Remarketing. De Cookies worden door ons onder andere gebruikt ten behoeve van het genereren van statistieken, het verkrijgen van inzicht inzake het gebruik van de Website, het verhogen van de kwaliteit van de Website en het afstemmen van content op de Website. Indien u niet wilt dat Cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van Cookies te accepteren, te beperken, te blokkeren en/of te verwijderen. Het proces is afhankelijk van uw browser. Meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen met betrekking tot Cookies kunt u onder andere vinden op http://www.cookiecentral.com/faq/, http://www.aboutcookies.org/ en in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Als u Cookies beperkt of blokkeert, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de werking van de Website. Als u de Website toestaat Cookies op uw harde schijf te laten plaatsen, kunt u deze verwijderen na beëindiging van uw gebruik van de Website.

4. Intellectueel eigendomsrecht

De Website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnaamrecht, merkenrecht, auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht en octrooirecht. Alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Website, zijn eigendom van Spencer William en/of heeft Spencer William het gebruiksrecht op verkregen. De Website mag niet, in enige vorm en/of op enige wijze, worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spencer William.

5. Aanvullende gebruiksvoorwaarden

Mocht blijken dat enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden niet wettig en/of niet rechtens afdwingbaar is, dan wordt, voor zover dat wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd, terwijl de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. De Gebruiksvoorwaarden zijn, ten behoeve van gebruiksvriendelijkheid, verduidelijkt middels (genummerde) kopteksten die niet van invloed zijn op de betekenis en/of interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden. Nalatigheid vanuit Spencer William om uit hoofde van de Gebruiksvoorwaarden gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel, betekent niet dat Spencer William afstand doet van dat recht of rechtsmiddel. De Website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Voordat u handelt is het aan te bevelen om advies in te winnen bij een professional. Spencer William heeft de Gebruiksvoorwaarden opgesteld onder voorbehoud van al haar rechten en weren.

6. Wijziging gebruiksvoorwaarden

Spencer William mag de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde (eenzijdig) wijzigen. In geval van wijzigingen publiceert Spencer William de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de Website, waarbij de bovenaan vermelde “PUBLICATIEDATUM” de datum van plaatsing betreft. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn per de betreffende “PUBLICATIEDATUM” direct van kracht. U gaat, middels gebruik van de Website vanaf het moment dat de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn gegaan, akkoord met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken, zodat u van mogelijke wijzigingen op de hoogte bent.

7. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, waarbij de forumkeuze de rechtbank te Amsterdam betreft.